En verksamhet i tysthet

Om Stiftelsen

Stiftelsen Rättvis Fördelning registrerades med säte i Stockholm i början av 2009 (org.nr 802426-1581). Beslutet att inrätta stiftelsen fattades den 18 juni 2008 i samband med MAX 40-årsjubileum.

Stiftelsen har sedan sitt bildande i stort verkat i tysthet. I samband med att stiftelsen varit i drift under tio år finns anledning att berätta om dess verksamhet.

Ändamål och finansiellt mål

”Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att ge hjälp till behövande främst i utvecklingsländer. Stiftelsen kan också ge anslag till forskning, undervisning och utbildning.”

 

Kapital och finansiering

Stiftelsen Rättvis Fördelning äger 9 procent av aktierna i moderbolaget, Max Hotell- och Restauranginvest AB. Detta är preferensaktier som ger utdelning med företräde på minst 7 till 10 procent av koncernens nettovinst. Värdet på aktierna kan uppskattas utifrån dess vinstgenereringsförmåga – eller på det hypotetiska marknadsvärdet.

MAX-koncernen är stadd i kontinuerlig tillväxt och även dess nettovinst har under de senaste fem åren visat kraftig ökning. Baserat på det hypotetiska marknadsvärdet kan stiftelsens förmögenhet uppskattas till minst 500 MSEK.

Totalt har drygt 205 Mkr delats ut från MAX till stiftelsen (191 Mkr) och till projekten (14 Mkr), varav 100 Mkr under perioden 2017-2019.

MAX-koncernen bedriver härutöver viss insamlingsverksamhet till projekten i den kommersiella driften, varvid stiftelsen dubblar eller tredubblar de insamlade beloppen.

Vid utgången av 2018 hade 145 Mkr fördelats till projekten.

Styrelse

Curt Bergfors, ordförande
Jonas Haeger, vice ordförande
Richard Bergfors
Christoffer Bergfors
Wilhelm Bergfors

Kontaktuppgifter

info@rattvisfordelning.org

Postadress:
Box 814
971 25 Luleå