Aktivitetsrapport – Vår 2020

Januari – Mars 2020

Yennenga Progress/BF har under första kvartalet 2020 fortsatt det projekt som påbörjades under hösten 2019 som har till syfte att dels skapa arbetstillfällen och inkomster via produktion av grönsaker för den lokala marknaden, dels för att utgöra en plattform för anordnande av kurser i jordbruksfrågor för de lokala bönderna. Området kommer också att bli en bas för testning av förbättrade grödor, klimatanpassning och matsäkerhet.

Under det första kvartalet 2020 har följande aktiviteter genomförts:

Inhägnad av området

Arbetet med inhägnad av området påbörjades i slutet av 2019 och har nu slutförts. För att göra inhägnaden tillräckligt motståndskraftig har vi på krönet förstärkt med taggtråd.

Brunnsborrning

Projekteringen för brunnsborrning påbörjades också innan nyår. I början av mars genomfördes borrningar och vi lyckades hitta en åder som vid uppmätning visade sig ge ca 2 kubikmeter vatten i timmen. Den mängden räcker för de aktiviteter vi planerat nu men på lite längre sikt är den effekten för liten. Vi har därför beslutat att försöka hitta ytterligare ett positivt borrhål till ett reducerat pris. Tyvärr har vi inte hunnit slutföra den andra borrningen på grund av restriktioner i samband med Coronakrisen.

Vattentorn

I anslutning till vattentornet ska byggas ett vattentorn till vilket vattnet från borrhålet ska pumpas upp med hjälp av pump som drivs av solenergi. Planering för vattentornsbygget har påbörjats men byggandet måstes skjutas upp på grund av Coronakrisen.

Planering av marken

På markområdet fanns en omfattande buskvegetation som det är nödvändigt att röja bort för att ge plats för odling. Det arbetet har pågått under januari och februari månad. Av det arbetet kvarstår en del rotborttagning.

Vi sparar det vi kan av vegetation för skuggning av odlingarna.

Förrådsbyggnad

Grunden för en första konstruktion har gjutits.

Trädplantering

Under december påbörjades grävande av planteringsgropar för de träd som ska planteras runt hela området. Trädplantor har köpts in och ska planteras så fort vattentornet är funktionellt.

Transport och traktor

Det har visat sig behövas omfattande transporter i samband med markplaneringen och byggande.  Därför har vi haft kostnader för dessa samt för bränsle och underhåll av traktorn.

Arbetslöner

Vi har ännu inte anställt fast personal för projektet. De arbeten som hittills har genomförts har genomförts av ungdomar från byn på kontraktsbasis. Vi kommer inom kort behöva anställa två vakter som kan finnas permanent på området samt en verksamhetsansvarig.

Utbildning

Vi är nu i ett uppbyggnadsskede, som dessutom begränsas på grund av corona och de restriktioner som den burkinska staten infört, som tex innebär att vi inte får ha några samlingar av människor, samt att alla städer är i karantän, vilket innebär att människor inte kan förflytta sig. Några utbildningar av de lokala bönderna kommer inte att ske förrän tidigast under hösten 2020.

Slutsats

Arbetet inom projektet har i stort följt den planerade tidplanen. Från mitten av mars har vi dock tvingat upphöra med arbetet på farmen. Från den 20 mars har myndigheterna infört starka restriktioner vad gäller förflyttningar både lokalt och regionalt. Nakamtenga är nu i stort sett isolerad eftersom både den närliggande tätorten Ziniaré (5 km) och huvudstaden Ouagadougou är satta i karantän. Det har också införts utegångsförbud från kl 19 på kvällen till klockan 5 på morgonen. Alla skolor är stängda. Eftersom flera av våra arbetsledare är bosatta i Ziniaré och Ouagadougou så kan ju inte planerade arbeten genomföras. Jag själv tvingades lämna landet i sista minuten innan gränserna stängdes den 21 mars.

Utbrottet av Corona – pandemin visar med stor tydlighet hur sårbara våra samhällen är. Burkina Faso som har en mycket svag ekonomi och långt till inskeppningshamnar, drabbas naturligtvis väldigt hårt då transport av varor upphör. Någon lagerhållning av livsförnödenheter finns inte vilket gör att befolkningen är hänvisad till mycket knappa egna resurserna. Yennenga Progress koncept att bygga lokal ekonomi visar sig vara helt i linje med vilka förändringar som måste göras även i vidare bemärkelse. Den farm som vi håller på att bygga upp med hjälp av Stiftelsen Rättvis fördelning, är ett konkret exempel på vad som måste göras för at skapa lokal hållbarhet och motståndskraft mot liknande farsoter och de pågående klimatförändringarna.

Tullinge den 8 april 2020

Lennart Karlsson
Projektansvarig