Fattigdomsbekämpning, katastrofhjälp och sjukvård i några av världens mest utsatta länder

Stiftelsen Rättvis Fördelning idkar inte välgörenhet – och ger inte heller bistånd. Stiftelsen är ett verktyg för rättvis fördelning.

FN:s artikel 25.1 slår fast att en tillräcklig levnadsstandard är en grundläggande mänsklig rättighet. De senaste 20 åren har hundratals miljoner människor lyfts ut fattigdom, men extrem fattigdom biter sig kvar på många ställen och klimatkrisen medför stora risker att utvecklingen vänder åt fel håll. Rättvis fördelning innebär att resurser förs över till dem som har det sämst på grund av ekonomisk underutveckling eller naturkatastrofer. Svårt utsatta människor och regioner finns över hela världen till följd av politiska, sociala och militära konflikter, torka, översvämningar och andra klimat- och naturfenomen som gör det svårt eller omöjligt att leva ett drägligt liv.

Att avskaffa fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen är de viktigaste av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till 2030. De flesta av världens länder har officiellt slutit upp bakom programmet, men har svårt att enas om metoder och program och att göra de prioriteringar som krävs för att ta utvecklingen åt rätt håll. Vi måste alla hjälpa till.

Stiftelsen Rättvis Fördelning bildades 2009 genom att dåvarande ensamägaren till MAX Burgers AB, Curt Bergfors, donerade 9 procent av aktierna i moderbolaget som stiftelsekapital. Redan innan stiftelsen bildades, från 2006, avdelades medel direkt från företaget för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Här kan du läsa mer om Stiftelsens ekonomi.

De verksamheter som stiftelsen driver eller stödjer har till syfte att säkerställa utsatta människors basbehov, men på längre sikt också skapa förutsättningar för självförsörjning och på så sätt bryta fattigdomsspiralen. Utbildning och hälso-/sjukvård är därför centrala inslag i fördelningen av medel.

De största bidragen har gått till att bygga och driva en SOS Barnby i Senegal med förskola och klinik och till katastrofhjälp efter jordbävning och orkaner i Haiti samt driva sjukvård med medicinskt ansvar för cirka 110 000 invånare på Haitis Central Plateau.

Läs mer om ändamålet, projekten, Curt Bergfors och MAX hållbarhetsarbete här.